سؤالات اخلاقی

چرادرگوشی صحبت کردن مخصوصادرجمع نهی شده وکارغیراخلاقی می باشد?

جواب:به پرسش بااستنادبه آیه ۱۱۴سوره نساء جواب داده میشود. سوره النساء،آیه:۱۱۴ آیه: لا خَیرَ فى کثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلَح بَینَ النَّاسِ وَ مَن یَفْعَلْ ذَلِک ابْتِغَاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسوْف نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً. ترجمه :در بسیارى از سخنان در گوشى (و جلسات محرمانه ) آنها خیر و سودى نیست مگر کسى که (به این ...

Read More »

آیادیگران راباالقاب بدصدازدن ومسخره کردن افرادگناه دارد?

باتوجه به آیه ’۱۱’سوره حجرات به این سوال جواب داده میشود؛ -ایمان بامسخره کردن بندگان خداسازگارنیست[یاایهاالذین آمنولایسخر] -مسخره کردن دیگران کارزشت وغیراخلاقی می باشدوریشه آن دراحساس خودبرتربینی است.نبایدخودرابهترازدیگران دانست(هرچنداگرازنظرمالی،مدرک تحصیلی،توانایی جسمی…ازآنان برترباشی)شایددیگران بهترازماباشند[عسی ان یکونو خیرا] -افرادازباطن وسرانجام مردم آگاه نیستندپس نبایدظاهربین وسطحی نگربوده وفقط حال وامروزفردراببینند. -عیب جویی ازمردم درحقیقت عیب جویی ازخوداست[ولاتلمزواانفسکم] -مسخره کردن وازدیگران باالقاب بدنام بردن ...

Read More »