معاد شناسی

آيا معاد جسمانى است يا روحانى؟

2323_63379

منظور از معاد جسمانى اين نيست كه تنها جسم در جهان ديگر بازگشت مى‏ كند، بلكه هدف اين است كه روح و جسم تواماً مبعوث مى‏شود، و به تعبير ديگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است. جمعى از فلاسفه پيشين تنها به معاد روحانى معتقد بودند و جسم را مركبى مى‏ دانستند كه تنها در اين جهان ...

Read More »